Chính trị

Ngày 08-10-2018

Huyện Cao Phong gắn công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện Chỉ thị số 05

(CTV) - Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị số 05), BTV Huyện ủy Cao Phong đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả.

UBKT Huyện ủy Cao Phong thường xuyên cập nhật tình hình tổ chức Đảng và đảng viên để phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đảng bộ huyện Cao Phong hiện có 3.604 đảng viên, sinh hoạt tại 33 tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 05, kế hoạch số 45-KH/TU ngày 15/8/2016 của BTV Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 2 năm, BTV Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành 9 văn bản chỉ đạo chung trong toàn huyện. Tại các văn bản của Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã chỉ rõ mục đích, yêu cầu, nội dung chủ yếu cần thực hiện. Đồng thời giao cho các cơ quan chuyên môn của huyện tham mưu cho cấp ủy phụ trách từng lĩnh vực và có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05 theo chuyên đề hằng năm và định kỳ có trách nhiệm báo cáo với BTV Huyện ủy.

      Việc tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện ủy, các chi, Đảng bộ trực thuộc triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 4.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị đăng ký kế hoạch cá nhân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Hằng năm, mỗi cá nhân có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ hoặc với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 và kế hoạch của BTV Huyện ủy. Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy hằng năm lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành hướng dẫn số 20-HD/BTG về việc xây dựng chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020; yêu cầu các chi, Đảng bộ trực thuộc, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị theo tiêu chí: ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đến 31/12/2017, 100% các tổ chức, cơ quan, đơn vị hoàn thành việc xây dựng chuẩn mực theo đúng kế hoạch và được Ban Tuyên giáo thẩm định đạt yêu cầu. Đến đầu tháng 1/2018, 43/43 tổ chức, cơ quan, đơn vị đã treo chuẩn mực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở nơi trang trọng tại cơ quan, đơn vị để thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động dễ theo dõi, quan sát và thực hiện.

Hằng năm, mỗi cấp uỷ Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên. Cấp ủy, tổ chức Đảng đã chủ động trong việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên một cách nghiêm túc, khách quan, đảm bảo đúng thực chất. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, hằng năm yêu cầu người đứng đầu cấp ủy lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, xếp loại đảng viên và tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ. Qua kết quả phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017, toàn Đảng bộ huyện có 17/33 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch - vững mạnh, trong đó có 4 tổ chức cơ sở đảng trong sạch - vững mạnh tiêu biểu; 12,51% số đảng viên được đánh giá, phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

       BTV Huyện ủy đã ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ, phụ trách theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác phụ trách địa bàn. Hằng năm, cấp ủy huyện đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát, đưa nội dung giám sát việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05. Đến thời điểm hiện nay, đã giám sát được 9 tổ chức Đảng. Qua giám sát, các đơn vị được giám sát đã tổ chức, thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai các nội dung của Chỉ thị số 05. Thường trực Huyện tổ chức 4 cuộc đi dự hội nghị sinh hoạt chi bộ ở các loại hình chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát từ cấp ủy đến cơ sở, sự tự giác gương mẫu của cán bộ, đảng viên nên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên, đi vào nền nếp; tạo sức lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống xã hội, tiếp tục tạo sự chuyển biến về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; xuất hiện nhiều tập thế cá nhân gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác. Năm 2016, cán bộ, nhân dân huyện Cao Phong vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì. Năm 2017, huyện vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tặng cờ đơn vị dẫn đầu toàn diện trong công tác thi đua của tỉnh. Năm 2018, được Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tặng bằng khen cho 1 tập thể; biểu dương 3 tập thể và 3 cá nhân nhân dịp qua sơ kết 02 năm sơ kết Chỉ thị số 05. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, huyện tổ chức thành công “Hội thi tiếng hát dâng Người” năm 2018.

Để đạt được những kết quả đó, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, huyện, cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đã tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả; y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân được cải thiện cả về vật chất và tinh thần. 

                                                                                  Minh Tuấn

Các bài liên quan