Chính trị

Ngày 16-11-2018

Đảng bộ huyện Cao Phong chủ động, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW

(CTV) - Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, thời gian qua, huyện Cao Phong đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để các Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đây là các Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển KT-XH của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng, trong đó có huyện Cao Phong với mục đích đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND thị trấn Cao Phong (Cao Phong) không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong giải quyết công việc.

   Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cao Phong cho biết: Ngay sau khi hoàn thành quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đầu tháng 3/2018, Huyện uỷ đã ban hành Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất lãnh đạo toàn diện việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị của huyện. Thực hiện nhất thể hóa một số chức danh của các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong huyện. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm, nỗ lực, hiệu quả cao nhất. Lãnh đạo tập trung, thống nhất thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi cụ thể, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Những việc đã rõ, cần thực hiện thì thực hiện ngay. Những việc mới, chưa được quy định hoặc những việc đã có quy định nhưng không còn phù hợp thì mạnh dạn chỉ đạo vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Tổ chức bộ máy phải tinh gọn, phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trường hợp cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập thì đơn vị đó phải tự đảm bảo toàn bộ về tài chính. Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện. Cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả.

          Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Cao Phong còn nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị, trên cơ sở các văn bản của TW, của tỉnh bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp uỷ các cấp, cơ quan, đơn vị. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, Huyện uỷ Cao Phong đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể. Theo đó, trong năm 2018 thực hiện thống nhất Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện; kế toán Huyện uỷ kiêm kế toán khối đoàn thể và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

          Cùng với đó, trong 2 năm 2018, 2019, Huyện ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng theo hướng tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở, sắp xếp lại các chi, đảng bộ đã làm xong nhiệm vụ hoặc không còn phù hợp về mặt tổ chức. Trên cơ sở quy định của cấp uỷ cấp trên, từ năm 2020, tập trung lãnh đạo việc xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và chỉ đạo cấp uỷ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc.

          Đối với các cơ quan chính quyền huyện, khi có quy định của TW và của tỉnh, UBND huyện sẽ sắp xếp lại số lượng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và số lượng cấp phó của các cơ quan này. Theo sự chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức của các phòng, ban, ngành theo hướng tinh gọn, trong đó tập trung sắp xếp lại các trạm, trung tâm, ban quản lý. Rà soát chức năng, nhiệm vụ phát huy hiệu quả phục vụ của Trung tâm Hành chính công huyện; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh về thống nhất số lượng cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp theo hướng xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, đặc thù của địa phương và bảo đảm biên chế. Thực hiện nghiêm túc việc khoán chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp, xã, xóm, khu dân cư. Sắp xếp, kiện toàn, sáp nhập tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các xóm, khu không đủ tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định. Theo đó, đến hết năm học 2019 - 2020, huyện sẽ hoàn thành việc sáp nhập 12 trường học theo mô hình trường nhiều cấp học. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. Trong năm 2019, phối hợp với Sở Y tế rà soát cơ cấu tổ chức, bộ máy, sắp xếp hợp lý các cơ sở y tế trên địa bàn, nâng cấp và tiếp tục duy trì hoạt động phòng khám Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ huyện. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành sáp nhập các Trạm: Chăn nuôi - Thú y huyện, Bảo vệ thực vật huyện, Khuyến nông - Khuyến lâm huyện thành Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về quản lý Nhà nước của các đơn vị này về phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiến hành sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông. Cùng với đó, 124 xóm, khu dân cư trên địa bàn huyện sẽ được sáp nhập, giảm xuống còn 87 xóm, khu dân cư.

          Cũng theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Võ Ngọc Kiên, Đảng bộ huyện Cao Phong sẽ chuẩn bị kỹ các phương án, tập trung trí tuệ, dân chủ, công khai minh bạch về việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Chuẩn bị kỹ công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện đề án phải năng động, sáng tạo và vì mục tiêu chung là tinh gọn để nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy. 

      Minh Tuấn 

Các bài liên quan