Chính trị

Ngày 10-01-2020

Hội nghị tổng kết công tác MTTQ huyện 2019

(CTV) - Sáng 8/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cao Phong đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đinh Đức Lân - Phó bí thư thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Quách Văn Ngoan - Phó chủ tịch phụ trách UBND huyện đã về dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị 

Trong năm vừa qua, MTTQ các cấp huyện Cao Phong đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng phong phú, đa dạng; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo được tăng cường... Năm 2019, MTTQ các cấp, tổ chức tuyên truyền, vận động được trên 300 triệu đồng quỹ "Vì người nghèo"; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 30 nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 600 triệu đồng. Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phối hợp bình xét 75/88 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, bằng 85%; có trên 9.260/11.299 gia đình đạt văn hóa, bằng 82%; 100% các khu dân cư tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa. 

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cao Phong tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tham gia xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của huyện và tỉnh, Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cao Phong đã tổ chức hiệp thương cử bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, hiệp thương cử Ban tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cao Phong khóa XXIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác MTTQ năm 2019.

 Xuân Sơn

Các bài liên quan