NHỮNG KHỞI SẮC TỪ QUYẾT ĐỊNH 2085/QĐ-TTg TẠI HUYỆN CAO PHONG

(CTV) - Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ là một chính sách lớn, đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn về đời sống, sản xuất nhằm đảm bảo cho các hộ nghèo có đủ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vay vốn giải quyết việc làm và thu nhập ổn định; từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện đời sống về vật chất và tinh thần cho hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở xã đặc biệt khó khăn; chấm dứt tình trạng du canh du cư, ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Ngay sau khi có Quyết định 2085/QĐ-TTg, huyện Cao Phong đã tích cực tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân trong huyện bằng nhiều hình thức như sao gửi văn bản của cấp trên, tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.v.v. Đồng thời giao Phòng Dân tộc huyện chủ trì, tham mưu cho UBND huyện phối hợp với UBND các xã quản lý, kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán; phối hợp với phòng giao dịch  Ngân hàng CSXH huyện tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát và tổ chức  thực hiện nội dung hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện.

Với nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ dân tộc thiểu số nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn (tại 2 xã Yên Thượng và Thung Nai) vay với mục đích mua trâu, trồng rừng và trồng cây ăn quả có múi. Trong 3 năm từ 2018 đến 2020 có 70 hộ đươc vay với tổng số vốn ưu đãi là 2,47 tỷ đồng. Còn với nguồn vốn hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán có định mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/1 hộ, được giải ngân từ 2019 đến nay. Trong đó năm 2019 là 327 triệu đồng cho 218 hộ mua téc đựng nước sạch; năm 2020 là 132 triệu đồng cho 88 hộ mua téc đựng nước sạch hoặc mua ống dẫn nước, xây bể đựng nước hoặc xây giếng.

 

                       Bà con vùng 135 dùng vốn vay tín dụng ưu đãi mua téc đựng nước sạch.

Những nguồn vốn trên đây đã góp phần đáng kể trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của 2 xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua số liệu điều tra đánh giá cuối năm 2019, xã Yên Thượng có tỷ lệ hộ nghèo 36,87%, giảm 9,47% so với năm 2018, xã Thung Nai có tỷ lệ hộ nghèo 36,87%, giảm 13,5 so với năm 2018.

Trong những năm tiếp theo, đề nghị tỉnh, Chính phủ tiếp tục đầu tư và nâng mức hỗ trợ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao nói chung và vùng đặc biệt khó khăn để góp phần nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người dân nơi đây.

Phúc Lộc

Các bài liên quan