Kinh tế

Ngày 02-03-2021

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021

(CTV) - Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Dự điểm cầu tại huyện Cao Phong có đồng chí Bùi Hoài Nhi - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện Cao Phong năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích sau:

       Một là đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương.

Hai là tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia.

Ba là cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong gia đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Đối tượng và thời điểm điều tra: đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, thời điểm điều tra bắt đầu từ ngày 01/3/2021, đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thời điểm điều tra bắt đầu từ ngày 01/7 đến hết 30/7/2021.

Phúc Lộc

Các bài liên quan