Chính trị

Ngày 12-09-2014

Huyện Cao Phong : Ngăn chặn, đẩy lùi ý thức lao động kém của cán bộ, công chức, viên chức

(CTV) - Ngay sau khi BTV Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Chỉ thị số 29 và Quyết định số 1074 về việc về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở” và “Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hòa Bình”, UBND huyện Cao Phong đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung của hai văn bản trên.

                             

Cán bộ công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện Cao Phong

thường xuyên nêu cao ý thức tự học, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

          Hiện nay, toàn huyện có 1.454 cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) làm việc tại 50 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong thời gian vừa qua, một bộ phận không nhỏ CB-CC-VC chưa đề cao trách nhiệm trong thực thi công vụ.  Việc BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 29 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở” và UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1074 về việc ban hành “Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hòa Bình” là dịp để các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Cao Phong thẳng thắn nhìn lại việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở trong thời gian qua. UBND huyện đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung của hai văn bản trên với nhiều nội dung thiết thực, cụ thể tới 100% CB-CC-VC trong toàn huyện. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở cũng đã tổ chức triển khai đến tất cả CB-CC-VC trong cơ quan, đơn vị mình nắm vững các nội dung được quy định tại Chỉ thị số 29 của Tỉnh ủy và Quyết định số 1074 của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của CB-CC-VC tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có nhiệm vụ quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm túc nội dung của hai văn bản trên đối với CB-CC-VC trong cơ quan, đơn vị mình quản lý. Bản kế hoạch cũng quy định rõ trách nhiệm của CB-CC-VC trong việc thực hiện nội dung, tinh thần của hai văn bản trên. Về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của CB-CC-VC, mỗi cán bộ, Đảng viên, CC-VC phải chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, nội quy, quy định của cơ quan. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc, thái độ, hành vi giao tiếp, tiến độ trong giải quyết công việc. Nâng cao trách nhiệm trong giải quyết công việc; không trốn tránh, đùn đẩy và tự chịu trách nhiệm đối với công việc mà mình đảm nhiệm. Trong các cuộc họp, hội nghị, giao ban, UBND cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn sẽ không thực hiện việc “đọc báo cáo” như trước đây mà sẽ phát biểu, trình bày những nội dung sát thực để mọi người cùng thảo luận. Không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không đi muộn, về sớm trong giờ làm việc. Không uống rượu, bia vào buổi sáng, trưa, trong giờ hành chính của ngày làm việc, trước, trong và sau khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Việc tổ chức tiệc cưới không được làm ảnh hưởng đến thời gian lao động theo quy định của Nhà nước, CB-CC-VC không dự lễ cưới trong giờ hành chính. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tuyên truyền không cho người dân làm rạp đám cưới xuống lòng đường gây cản trở, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Không thuê, mượn trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị hành chính sự nghiệp để tổ chức đám cưới. Việc tang phải được thực hiện đúng quy định, phù hợp với phong tục, tập quán. CB-CC-VC phải khiêm tốn, tận tình, chu đáo lắng nghe ý kiến của nhân dân, doanh nghiệp, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể các quy định liên quan đến công việc...

          Cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã và đang kỳ vọng việc thực hiện Chỉ thị 29 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở” và Quyết định số 1074 về việc ban hành “Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hòa Bình” sẽ tạo được sự chuyển biến rõ nét trong lề lối, tác phong làm việc của CB-CC-VC. Từ đó, nâng cao hơn nữa chất lượng công vụ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Cao Phong nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung trong thời gian tới./.

Minh Tuấn

Các bài liên quan