Chính trị

Ngày 24-11-2021

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

(CTV) - Sáng ngày 24/11, LĐLĐ huyện tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Tham gia hội nghị có trên 60 đại biểu là ủy viên BCH, Ủy viên UBKT LĐLĐ huyện, các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc trong toàn huyện.

 

Toàn ảnh hội nghị 

Nghị quyết số 02 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chỉ đạo, định hướng, đồng thời là cơ sở để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nội dung của Nghị quyết 02 là sự cụ thể hóa một phần các mục tiêu, nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, như: quan điểm chỉ đạo; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; mục tiêu về xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ công đoàn nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; nâng cao năng lực, kỹ năng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ và tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Hồng Quế

 

Các bài liên quan