Chính trị

Ngày 29-06-2022

Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị

(CTV) - Ngày 28/6, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cao Phong tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022 cho 70 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó bí thư TT huyện uỷ về dự và phát biểu tại lễ khai giảng.

Đ/c: Nguyễn Quang Hưng, Phó bí thư TT huyện uỷ  phát biểu tại lễ khai giảng.

Trong thời gian 35 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề như: Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa, nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam...

Toàn cảnh lễ khai giảng

Thông qua khóa học sẽ giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, bản lĩnh, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam... Từ đó, vận dụng vào thực tế công tác và cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-chính trị, văn hóa-xã hội tại địa phương, đơn vị công tác.

Phương Nam

Các bài liên quan